Årlig rapport med revisionsuttalande 2021 Jordbruksfonderna (EGFJ och EJFLU)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:38
Publiceringsdatum
2021-04-12

I rapporten och uttalandet bedömer Ekonomistyrningsverket (ESV) hur Jordbruksverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som myndigheten ansvarar för inom Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU). Rapporten och ESV:s uttalanden omfattar budgetåret den 16 oktober 2019–15 oktober 2020. ESV har genomfört projektgranskningar inom båda fonderna som har resulterat i en felprocent under 2 procent. Enligt EU-kommissionen är en felprocent under 2 procent att anse som att hanteringen av EU-medel är tillfredställande

ESV lämnar ett revisionsuttalande utan reservation men med upplysningar av särskild betydelse. Det betyder att ESV bedömer att Jordbruksverkets räkenskaper för fonderna är rättvisande, fullständiga och korrekta i alla väsentliga avseenden samt att myndighetens interna kontrollrutiner har fungerat tillfredsställande.

ESV vill dock upplysa om vissa brister i Jordbruksverkets hantering. Dels har myndigheten haft betydande förseningar i sina beslut om återkrav från stödmottagarna. Dels finns brister i hur informationen från kontroller på plats hos stödmottagarna förs över till Jordbruksverkets it-system. Dessa brister har lett till att regeringen har beslutat att sätta myndigheten under prövning i ett år, för att säkerställa att bristerna åtgärdas. Jordbruksverket har upprättat en åtgärdsplan för att åtgärda bristerna till nästa års revision.

ESV lämnar även ett uttalande om Jordbruksverkets förvaltningsförklaring utan reservation. Detta betyder att det inte har framkommit något i vår granskning som ifrågasätter myndighetens uppgifter.