Analys av Svenska kraftnäts ekonomiska mål

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2021:35
Publiceringsdatum
2021-10-04

Ekonomistyrningsverket (ESV) har på uppdrag av regeringen analyserat Affärsverket svenska kraftnäts (Svenska kraftnät) ekonomiska mål och lämnat en rekommendation för hur regeringens styrning ska bidra till både samhällsekonomisk och intern effektivitet.

ESV:s analys visar att Svenska kraftnät behöver göra stora investeringar för att nå upp till de övergripande energipolitiska målen. Men investeringarnas omfattning och tillhörande tillståndsprocesser är en stor utmaning för att kunna öka investeringstakten. Svenska kraftnäts ekonomiska mål saknar dessutom styreffekt och bidrar inte nämnvärt till att uppnå intern och samhällsekonomisk effektivitet.

ESV anser att utformningen av regeringens styrning av Svenska kraftnäts investeringar är central för att ge verket bättre förutsättningar att skyndsamt slutföra sina investeringsprojekt. Därför lämnar ESV i första hand förslag på hur regeringen kan tydliggöra styrningen av dessa investeringar.

ESV föreslår bland annat att regeringen bör besluta om en långsiktig investeringsplan och tydliggöra det ekonomiska målet för att styra mot intern och samhällsekonomisk effektivitet.

ESV har också lyft för- och nackdelar med att Svenska kraftnät bedrivs som ett affärsverk, men lämnar inga förslag kopplat till detta.

Kontakt