Verksamhetsanpassad styrning – en översyn av regeringens styrning och Sidas interna effektivitet, ledning och uppföljning

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:47
Publiceringsdatum
2020-11-30

Statskontoret och Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att analysera och bedöma Sidas effektivitet, ledning, styrning, kontroll och uppföljning. I rapporten lämnar vi myndigheternas bedömning och förslag.

Statskontoret och ESV bedömer att regeringens styrning av Sida är verksamhetsanpassad, men omfattande, komplex och i vissa fall allt för detaljerad. Det gör att rollfördelningen mellan regeringen, Utrikesdepartementet och Sida blir otydlig, vilket försvårar Sidas möjligheter att genomföra och följa upp verksamheten.

Sidas interna styrning och uppföljning säkerställer i huvudsak ett ändamålsenligt och effektivt genomförande av verksamheten. Myndigheten behöver dock stärka sitt arbete med lärande och uppföljning.

Statskontoret och ESV föreslår bland annat att regeringen förtydligar Sidas uppdrag och uppgifter. Regeringens styrning bör bli mindre detaljerad och utformas så att målen som styr Sidas verksamhet renodlas och blir färre än i dag.

Samtidigt behöver Sida stärka sitt arbete med lärande och uppföljning. Myndigheten behöver också förenkla sina interna regler och förtydliga vilka krav som ska vara obligatoriska respektive valbara i planeringen och beredningen av Sidas insatser.