Utvecklad styrning och uppföljning av avgiftsbelagd verksamhet

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:58
Publiceringsdatum
2020-12-22

Rapporten är Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) avrapportering av regeringsuppdraget i regleringsbrevet för 2020 om att göra en översyn av de strukturer för styrning och uppföljning som används för den avgiftsbelagda verksamheten i staten.

I rapporten konstaterar ESV att regleringen som styr myndigheternas avgiftsbelagda verksamhet är svårgenomtränglig och att de finansiella förutsättningarna för enskilda avgiftsbelagda verksamheter ibland är otydliga. De systemstöd som finns bidrar inte heller till att underlätta styrningen och uppföljningen.

ESV lämnar också ett antal förslag, bland annat att regeringens styrning och uppföljning av myndigheternas avgiftsbelagda verksamhet bör utgå från en gemensam grundstruktur och ha ett gemensamt systemstöd. Samtidigt bör regelverk och riktlinjer tydliggöras inom området.

Kontakt