Uttag av avgifter för forskningsinfrastruktur

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:13
Publiceringsdatum
2020-02-13

I den här rapporten avrapporterar Ekonomistyrningsverket (ESV) regeringsuppdraget att föreslå en metod som möjliggör uttag av avgifter för användande av forskningsinfrastruktur. ESV föreslår att regeringen ger universitet och högskolor ett särskilt bemyndigande för att ta ut sådana avgifter. Det ekonomiska målet för verksamheten ska vara upp till full kostnadstäckning, och lärosätena ska få disponera inkomsterna upp till den nivån.

Kontakt