Tidsserier för Årsredovisning för staten 2019

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:32
Publiceringsdatum
2020-06-23

Tidsserier för Årsredovisning för staten presenteras i diagram med bland annat årets över-/underskott, inkomster, kostnader, nettoförmögenhet, statsskuld samt transfereringar totalt och uppdelat på socialförsäkringar, arbetsmarknad, bistånd, migration och integration samt studiestöd. Tabeller med uppgifter från resultat- och balansräkningarna ingår.

Tidsserier för Årsredovisning för staten grundas på de årsredovisningar som publicerats varje år sedan Årsredovisning för staten 1993/1994. Tidsserier presenteras i löpande priser. Redovisningen görs enligt bokföringsmässiga principer som i så stor utsträckning som möjligt har hållits konstanta över tiden. En utveckling sker dock fortlöpande. Vid varje publicering görs redovisningen jämförbar med föregående år.

Kontakt