Styrning och finansiering av förvaltningsgemensam digital infrastruktur

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:23
Publiceringsdatum
2020-10-16

ESV har på uppdrag av regeringen analyserat finansieringsformerna för förvaltningsgemensamma digitala immateriella anläggningstillgångar (exempelvis digital infrastruktur och digitala tjänster) och hur utvecklingskostnaderna bör fördelas inom staten. ESV kan konstatera att det är ovanligt att denna typ av tillgångar styrs och klassificeras som samhällsinvesteringar. Det finns inte heller någon myndighet med ett tydligt utpekat helhetsansvar för det digitala infrastrukturområdet.

ESV föreslår att Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) bör få ett större mandat inom det digitala infrastrukturområdet och ta fram en strategisk plan för statens digitala investeringar. Vissa digitala anläggningstillgångar skulle också kunna ses som samhällsinvesteringar i stället för verksamhetsinvesteringar. Det anser ESV skulle bidra till öka digitaliseringstakten inom förvaltningen.

Kontakt