Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2019

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:17
Publiceringsdatum
2020-03-13

Statens resultaträkning för 2019 visar ett överskott på 111 miljarder kronor, vilket är cirka 4 miljarder kronor högre än 2018 (107 miljarder kronor). Skatteintäkterna uppgick till 1 382 miljarder kronor, vilket är en ökning med 19 miljarder kronor jämfört med föregående år. Transfereringskostnaderna uppgick totalt till 1 131 miljarder kronor vilket är en ökning med 31 miljarder kronor.

Transfereringar till hushåll uppvisade den största ökningen med 16 miljarder kronor. Transfereringar till företag ökade med 8 miljarder kronor och transfereringar till kommuner med 6 miljarder kronor. Kostnaderna för statens egen verksamhet uppgick till 286 miljarder kronor. Det är en ökning med 6 miljarder kronor vilket i huvudsak förklaras av ökade löne- och pensionskostnader.

Resultatet från andelar i hel- och delägda företag uppgick till 43 miljarder kronor vilket är en ökning med 10 miljarder kronor. Det är resultatet från Vattenfall AB, LKAB, samt Telia Company AB som främst förklarar ökningen. Nettokostnaden för statsskulden minskade med 6 miljarder kronor jämfört med föregående år och uppgick till knappt 14 miljarder kronor.

Statens materiella anläggningstillgångar, främst vägar och järnvägar, ökade med 31 miljarder kronor. Andelar i hel- och delägda företag ökade med 22 miljarder kronor med anledning av ökade vinster hos flera statliga bolag. Andra långfristiga värdepappersinnehav ökade med 12 miljarder kronor till följd av ändrad placeringsinriktning hos Kärnavfallsfonden. Statens utlåning minskade med 58 miljarder kronor, vilket främst avser en lägre fordran på Riksbanken för utlåning i US-dollar och euro.

Kortfristiga fordringar minskade med 30 miljarder kronor och  kortfristiga placeringar i värdepapper och andelar minskade med 19 miljarder kronor. Dessa förändringar hör ihop med Riksgäldskontorets värdepappersaffärer.

Statens nettoförmögenhet uppgick till 75 miljarder kronor vid utgången av 2019. Det är en förbättring med 93 miljarder kronor jämfört med 2018 då nettoförmögenheten var minus 18 miljarder kronor. Nettoförmögenheten har därmed övergått från att vara negativ till att vara positiv. Statsskulden minskade med 143 miljarder kronor. Det beror både på årets överskott och på att Riksbanken återbetalade en del av sitt lån.

Kontakt