Revisionsuttalande och årlig rapport 2020 Öresund Kattegatt Skagerrak (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:7
Publiceringsdatum
2020-03-12

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Öresund Kattegatt Skagerrak (ERUF).