Prognosutvärdering 2019

Rapport

Publikationsnummer
2020:26
Publiceringsdatum
2020-05-08

Enligt regleringsbrevet ska ESV redovisa och kommentera precisionen i myndighetens prognoser och analysera avvikelser. ESV ska också redovisa hur prognoserna görs tillgängliga och hur prognosmetoderna dokumenteras.

ESV:s prognosutvärdering visar att samtliga prognosmakare överskattade BNP-tillväxten under jämförelseperioden. ESV är dock den bedömare med minst avvikelse från utfallet. I linje med övriga statliga prognosmakare överskattade vi inledningsvis det finansiella sparandet. Under den senare delen av perioden underskattade vi dock sparandet. Vi reviderade successivt upp prognosen för skatteintäkterna och vår prognos var lägre än regeringens vid varje tillfälle. Vi både underskattade och överskattade utgifterna medan regeringen överskattade utgifterna i alla jämförda prognoser.