Prognos mars 2020 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
2020:21
Publiceringsdatum
2020-03-24

Ladda ner

Kompletterande filer

Ekonomistyrningsverkets marsprognos visar att coronavirusets utbrott får mycket stora konsekvenser för svensk ekonomi. Tillväxten blir svag och arbetslösheten ökar. Finans- och penningpolitiska åtgärder mildrar effekterna, men underskottet i den offentliga sektorns sparande blir stort.

Osäkerheten i prognosen och beräkningarna är betydligt större än normalt till följd av den snabba utvecklingen i coronavirusets spår. Utvecklingen har varit dramatisk de senaste veckorna och vår ordinarie marsprognos ter sig allt mindre sannolik. Därför presenterar ESV två alternativscenarier vid sidan av marsprognosen. Dessa visar utvecklingen för några nyckeltal i ekonomin om effekterna av coronaviruset blir mer omfattande och förloppet blir mer utdraget.

Beräkningarna i marsprognosen slutfördes den 12 mars 2020.

Prognostabellerna avser endast ESV:s marsprognos. De två alternativscenarierna presenteras inte eftersom dessa inte är genomräknade i samma grad och därför främst ska ses som indikativa.

Kontakt