Internrevision och intern styrning och kontroll 2020 Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll under 2019

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:20
Publiceringsdatum
2020-03-30

Ekonomistyrningsverket lämnar årligen en rapport om den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. Den redovisning som lämnas avser 2019. Den generella bilden ESV har är att internrevisionen fungerar väl och att myndigheterna tillämpar bestämmelserna om statlig internrevision och intern styrning och kontroll i mycket hög utsträckning.

En rättad version som korrigerat ett mindre fel är publicerad den 28 april 2020.

Kontakt