Genomslaget Resultatredovisningarna och myndigheternas arbete med dessa efter ändrade krav

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:28
Publiceringsdatum
2020-05-28

Den 1 januari 2019 började ett antal regeländringar gälla för myndigheternas resultatredovisning. I ett regeringsuppdrag har ESV följt upp vilket genomslag de nya kraven har fått i ett urval av myndigheternas årsredovisningar.

I rapporten konstaterar ESV att flera myndigheter har lämnat en resultatredovisning som motsvarar de nya kraven. Framför allt bestämmelsen om att redovisa ärenden och styckkostnader har fått visst genomslag. Nästan alla stora ärendehandläggande myndigheter redovisar både antal ärenden och styckkostnader. Små myndigheter med ärendehandläggning som huvudsaklig uppgift redovisar i regel antal ärenden men inte styckkostnader.

Men det är också flera myndigheter som inte når upp till de nya kraven. Det som ännu inte har fungerat fullt tillfredsställande är att det i vissa fall ännu saknas

  • redovisade data till grund för bedömningar i förhållande till mål
  • tidsserier till effektorienterade data
  • analys av könsuppdelad statistik.

ESV har också tittat på hur myndigheterna i urvalet har arbetat för att kunna redovisa enligt de nya kraven och kan konstatera att man överlag är nöjd med det nya regelverket. De flesta myndigheterna har inte behövt förändra sina interna förutsättningar för resultatredovisningen i någon större utsträckning, och anser att resultatredovisningar har blivit bättre utan att det nämnvärt har påverkat vare sig arbetssätt eller resurser. Några av myndigheterna har dock en del utvecklingsarbete som väntar.

Kontakt