Finansiell styrning av Trafikverket – delrapport

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:57
Publiceringsdatum
2020-12-16

Rapporten är en delredovisning av Ekonomistyrningsverkets (ESV:s) regeringsuppdrag om att göra en översyn av den finansiella styrningen av Trafikverket. I rapporten redogör ESV för sin bedömning att det finns brister i hur anslagsstyrningen av Trafikverkets förvaltningsutgifter, utveckling samt vidmakthållande av transportinfrastrukturen hänger samman med annan styrning av myndigheten.

ESV lämnar också ett antal förslag, bland annat att regeringen bör förändra Trafikverkets anslagsstyrning, utveckla myndighetens investeringsplan och integrera den med den nationella planen. Det skulle förbättra riksdagens och regeringens förutsättningar att styra transportinfrastrukturen i förhållande till de transportpolitiska målen.