Den statliga sektorn 2019

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2020:33
Publiceringsdatum
2020-06-26

Den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2019 blev 1 844 miljarder kronor, efter att inomstatliga mellanhavanden eliminerats. Det är en ökning med 350 miljarder kronor jämfört med 2018. Det visar Ekonomistyrningsverkets sammanställning av den statliga sektorn samlade tillgångar, skulder och kapital.

Denna årliga sammanställning publiceras endast på ESV:s webbplats och redogör för den statliga sektorns nettoförmögenhet (skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda värde). Rapporten ger en översiktlig bild av samtliga verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över: de statliga myndigheterna, affärsverken och bolagen, AP-fonderna, Riksbanken samt Allmänna arvsfonden.

Kontakt