Stöd för effektivisering

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:29
Publiceringsdatum
2019-04-29

Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att ta fram ett metodstöd vid genomförandet av effektivisering i statsförvaltningen. Uppdraget innefattar även att samordna och ge stöd till Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och Finansinspektionen i deras arbete med effektiviseringsinsatser i respektive verksamheter. I den här rapporten redovisas den första delen av uppdraget.

ESV:s metodstöd beskriver olika steg i ett effektiviserings- eller förändrings-arbete, med fokus på nulägesanalysen. Det beskriver även fem vanliga tillvägagångsätt för effektivisering och presenterar gemensamma framgångsfaktorer för arbetet. ESV ger också exempel på hur man kan ta fram mått för resultat, kvalitet och kostnader för att bedöma effektiviteten i en myndighet. Det finns även andra exempel och verktyg som kan inspirera och vara till hjälp i effektiviseringsarbetet.

Stödet bygger bland annat på ESV:s samlade erfarenheter från att arbeta med myndigheternas effektiviseringsarbeten. ESV kommer även ta fram ett webbaserat stöd som kan förändras löpande i den fortsatta dialogen med myndigheterna.

Den andra delen av regeringsuppdraget redovisas i rapporten Myndigheters effektiviseringsinsatser (ESV 2019:28).