Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2018

Rapport

Publikationsnummer
2019:19
Publiceringsdatum
2019-03-15

Statens resultaträkning för 2018 visar ett överskott på 112 miljarder kronor, vilket är 19 miljarder kronor lägre än för 2017 (131 miljarder kronor).

Skatteintäkterna ökade med 51 miljarder kronor. En ökad lönesumma gav högre intäkter av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Lönesumman ökade med 4,7 procent och det förklarar intäktsökningar med 26 miljarder. Mervärdesskatt ökade med 20 miljarder kronor. De senaste åren har ökade bostadsinvesteringar bidragit till att mervärdesskatten har vuxit i hög omfattning. Under 2018 bromsade ökningstakten för bostadsinvesteringarna in. Samtidigt ökade både hushållens och offentlig sektors konsumtion vilket medför att ökningstakten var ungefär densamma som 2017.

Transfereringar till hushåll ökade med 16 miljarder. Ålderspensioner ökade med 8 miljarder kronor eftersom den genomsnittliga inkomstrelaterade ålderspensionen är högre för yngre och nyblivna pensionärer. Kostnaden för föräldraförsäkring och barnbidrag ökade med 6 miljarder kronor då både antalet barn och medelersättningen ökade samt det allmänna barnbidraget höjdes från 1 mars 2018. Kostnaderna för arbetslöshet och sjukdom minskade med 2,0 miljarder kronor.

Transfereringar till kommuner ökade totalt med 10 miljarder kronor. Migrationsverkets bidrag till kommuner för integration och migration minskade med 16 miljarder kronor. De allmänna bidragen till kommuner ökade med 11 miljarder kronor. Kommunerna fick 4,5 miljarder kronor mer för folkhälsa och sjukvård, främst till förlossningsvård och kvinnors hälsa, personal och patientsatsningar.

Kostnaderna för statens egen verksamhet blev 280 miljarder kronor. Det är en ökning med 16 miljarder kronor. Lönekostnaden i staten, exklusive tjänstepensionskostnaderna, ökade med 6,6 miljarder kronor eller 3,9 procent.

Statens nettoförmögenhet var 5 miljarder kronor vid utgången av 2018. Det är första gången som nettoförmögenheten är positiv sedan staten började ta fram en balansräkning i nuvarande form. Nettoförmögenheten förbättrades med 106 miljarder kronor under året och påverkades främst av årets överskott på 112 miljarder kronor. Den positiva nettoförmögenheten är också en effekt av förändrad metod i beräkningen av upplupna skatter och beräkning av tjänstepensionsskulder, vilket påverkade nettoförmögenhetens utgående balans 2017.

Kontakt