Revisionsuttalande och årlig rapport 2019 Öresund Kattegatt Skagerrak (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:6
Publiceringsdatum
2019-03-06

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Öresund Kattegatt Skagerrak.  (ERUF)