Prognos november 2019 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2019:41
Publiceringsdatum
2019-11-21

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att tillväxten i ekonomin har bromsat in i år, och att högkonjunkturen nu är över. Skatteintäkterna ökar i betydligt långsammare takt i år och nästa år, jämfört med de senaste årens snabba tillväxttakt. Samtidigt ökar utgifterna förhållandevis mycket. Sammantaget innebär detta att den offentliga sektorns finansiella sparande försvagas i år och nästa år. Det strukturella sparandet avviker tydligt från målnivån för överskottsmålet båda åren. Skulden ligger inom ramen för skuldankaret.

Prognosen baseras på de förslag som presenterades av regeringen i budgetpropositionen för 2020.

Kontakt