Myndigheters effektiviseringsinsatser

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:28
Publiceringsdatum
2019-04-29

Regeringen har gett Ekonomistyrningsverket i uppdrag att ta fram ett metodstöd vid genomförandet av effektivisering i statsförvaltningen. Uppdraget innefattar även att samordna och ge stöd till Arbetsförmedlingen, Energimyndigheten och Finansinspektionen i deras arbete med effektiviseringsinsatser i respektive verksamheter. I den här rapporten redovisas den andra delen av uppdraget.

ESV har samordnat gemensamma erfarenhetsseminarier samt hållit återkommande möten och intervjuer med respektive myndighet, för att få ökad förståelse för deras effektiviseringsarbete. Erfarenheterna av arbetet med de tre myndigheterna visar att det är bra att få stöd tidigt i en effektiviseringsprocess, redan under behovs- och nulägesanalysen. Då kan myndigheten få hjälp med att identifiera hur en effektiviseringsinsats kan genomföras utifrån både ett kostnads- och kvalitetsperspektiv, samt hur de kan mäta och följa upp insatsen.

Den första delen av regeringsuppdraget redovisas i rapporten Stöd för effektivisering (ESV 2019:29).

Kontakt