Internrevision och intern styrning och kontroll 2019 Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll under 2018

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:26
Publiceringsdatum
2019-03-29

Ekonomistyrningsverket lämnar årligen en rapport om den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. Den redovisning som lämnas avser 2018. Den generella bilden ESV har är att internrevisionen fungerar väl och att myndigheterna tillämpar bestämmelserna om statlig internrevision och intern styrning och kontroll i mycket hög utsträckning.

Kontakt