Finansiell styrning av Totalförsvarets forskningsinstitut

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:30
Publiceringsdatum
2019-11-29

I rapporten avrapporteras regeringsuppdraget att analysera den finansiella styrningen och uppföljningen av Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI).

FOI:s nuvarande finansieringsmodell kan kortfattat beskrivas som en beställar- och utförarmodell. Både den anslags- och avgiftsfinansierade verksamheten utgår nästan alltid från en uppdragsgivares beställning. ESV bedömer att beroendet av beställningar begränsar FOI:s möjlighet att ta ansvar för vilken verksamhet myndigheten bedriver.

ESV bedömer att det är lämpligt att öka andelen anslagsfinansiering av FOI:s verksamhet, givet att detaljstyrningen av den anslagsfinansierade verksamheten minskar. ESV bedömer dock att fortsatt avgiftsfinansiering är lämplig av verksamhet som utgår från ett konkret behov hos en beställare, såväl inom- som utomstatliga.

ESV bedömer att en ökad anslagsfinansiering ger FOI bättre möjligheter att ta ansvar för sin verksamhet och bidra med myndighetens kompetens inom staten. Det bedöms också minska myndighetens fokus på finansieringen av verksamheten och minska risken för att överskott byggs upp i avgiftsbelagd verksamhet. Vissa interna planeringsproblem kan också minska med en större andel anslagsfinansiering. Att detaljstyrningen av den anslagsfinansierade verksamheten minskar jämfört med i dag är en förutsättning för att fördelarna ska realiseras.

ESV lämnar också konkreta förslag på hur man kan göra en gränsdragning mellan anslags- och avgiftsfinansierad verksamhet och hur dessa verksamheter kan styras. Förslagen innebär att styrningen av FOI anpassas till generell praxis för att styra statliga myndigheter. ESV tror att det kan lösa en del problem med nuvarande finansieringsmodell som uppmärksammas i rapporten.

Kontakt