Den statliga sektorn 2018

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2019:35
Publiceringsdatum
2019-06-17

Den årliga sammanställningen Den statliga sektorn publiceras endast på ESV:s webbplats och redogör för den statliga sektorns nettoförmögenhet, det vill säga skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda värde. Rapporten ger en översiktlig bild av samtliga verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över. Utöver statliga myndigheterna och affärsverken innefattar den statliga sektorn även AP-fonderna, de statliga bolagen, Riksbanken och Allmänna arvsfonden.

Sammanställningen visar att den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2018 var 1 427 miljarder kronor. Det är en ökning med 68 miljarder kronor jämfört med 2017.

De statliga myndigheternas nettoförmögenhet har förbättrats med 96 miljarder kronor under 2018 och uppgick till -18 miljarder kronor vid årsskiftet. Myndigheternas nettoförmögenhet har främst påverkats av årets överskott på 106 miljarder kronor i resultaträkningen för 2018. De statliga bolagens egna kapital ökade med 21 miljarder kronor, främst till följd av bolagens vinst. AP-fondernas egna kapital minskade med 29 miljarder kronor, främst till följd av överföringar av pensionsmedel samt negativ utveckling på aktiemarknaden.

Riksbanken har under 2018 köpt ytterligare statsobligationer och innehavets värde har ökat med 38 miljarder kronor. Riksbankens innehav utgjorde cirka 43 procent av Riksgäldens utestående stock av reala och nominella obligationer.

Kontakt