Baskontoplan med konteringsanvisningar 2019

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2018:57
Publiceringsdatum
2019-01-15

Det här är en uppdatering av baskontoplanen för 2018. Baskontoplanen för statliga myndigheter är frivillig att följa. Den bidrar dock till en enhetlig utformning av den statliga redovisningen om så många myndigheter som möjligt använder den. ESV använder den statliga baskontoplanen i handledningar, vid beskrivningar av redovisningsprinciper samt i utbildningssammanhang.

Nyheter och ändringar i baskontoplanen för 2019

 • Riksgäldskontorets införande av inomstatligt valutakonto medför att nya konton har tillkommit i kontoklass 19 Kassa och bank samt att vi har ändrat benämningen på några av kontona i gruppen. De myndigheter som idag har valutakonton kommer i samarbete med Riksgälden att successivt föras över till den inomstatliga modellen.
 • Vi har bytt namn på kontogrupp 225 Övriga avsättningar, främst för omstruktureringsåtgärder till enbart Övriga avsättningar. Därutöver har vi tagit bort kontogrupp 229 Övriga avsättningar och rekommenderar att alla övriga avsättningar redovisas i kontogrupp 225 Övriga avsättningar oavsett om det avser omstrukturering eller annat.
 • När det gäller avsättningar har vi även lagt till ett konto i resultaträkningen, 5797 Förändring av avsättningar för tjänster för avhjälpande av miljöskador. Kontot kan användas för att särskilja de avsättningar som inte har redovisats mot anslag.
 • Nationalräkenskaperna skiljer mellan statliga bolag och övriga statliga enheter. Med anledning av det har vi förtydligat vilka organisationer som hör till vilken kategori. Det gäller både de konton i kontoklass 3 som rör erhållna bidrag och kontona i kontoklass 7 som rör lämnade bidrag.
 • Vi har bytt namn på flera konton för redovisning av förluster i garanti- och utlåningsverksamhet i transfereringsavsnittet. Detta för att tydligare visa vad som ska redovisas på respektive konto. Under 2018 kom en ny handledning om redovisning av garantier och utlåning. Vi har uppdaterat hänvisningarna i baskontoplanen till den nya handledningen.
 • Slutligen har vi förtydligat att de särskilda periodiseringskontona (4999, 5099, 5899 och 5999) inte enbart måste användas vid utveckling i egen regi. De kan även användas vid förvärvade anläggningstillgångar när en tidigare bokförd kostnad under året ska ingå i anskaffningsvärdet.

Kontakt

 • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • Fråga ESV om redovisnings- och finansieringsfrågor
  • 08‑690 45 91
  • må, on, fr kl. 9.30–11
  • Till Fråga ESV