Utvecklad intern styrning och kontroll – förslag till förordningsändringar om intern styrning och kontroll

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:20
Publiceringsdatum
2018-02-15

Ekonomistyrningsverket (ESV) har haft i uppdrag att lämna förslag till förordningsändringar utifrån de bedömningar som ESV har redovisat i en tidigare rapport (ESV 2017:65). ESV föreslår följande ändringar i förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll: 

  • En bestämmelse införs i 2 § om att intern styrning och kontroll är myndighetsledningens process.
  • En ändring införs i 2 § om att den interna styrningen och kontrollen syftar till att myndigheten med rimlig säkerhet fullgör sina uppgifter och når verksamhetens mål.
  • Ett tillägg görs i 2 § om att myndighetsledningen ska upprätthålla en god intern miljö som en del av processen för den interna styrningen och kontrollen.
  • Ett tillägg görs i 2 § om att processen för intern styrning och kontroll ska bedrivas så att verksamheten skyddas mot korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri eller annan oegentlighet.
  • En ändring görs i 3 § så att riskanalysen ska göras i syfte att identifiera omständigheter som utgör väsentlig risk för att myndigheten inte fullgör sina uppgifter eller når verksamhetens mål. Riskanalysen får även beakta omständigheter som ger ökad möjlighet att fullgöra myndighetens uppgifter och nå verksamhetens mål.
  • Begreppet kontrollåtgärder ändras till åtgärder i rubriken i 4 §.
  • Kravet på dokumentation i 6 § ändras så att riskanalys och åtgärder ska dokumenteras i den utsträckning som myndigheten behöver för uppföljning och bedömning av om det finns en betryggande intern styrning och kontroll.

ESV föreslår även ändringar i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Bestämmelserna föreslås gälla från och med den 1 januari 2019.

Förslagen syftar till att underlätta myndigheternas tillämpning av berörda förordningar och effektivisera deras arbete med intern styrning och kontroll.

Kontakt