Statens resultaträkning, balansräkning och finansieringsanalys m.m. – del av ESV:s underlag för årsredovisning för staten 2017

Rapport

Publikationsnummer
2018:33
Publiceringsdatum
2018-03-15

Statens resultaträkning för 2017 visar ett överskott på 123 miljarder kronor, vilket är 96 miljarder kronor större än för 2016.

Skatteintäkterna ökade med 80 miljarder kronor. En ökad lönesumma gav högre intäkter av inkomstskatter och arbetsgivaravgifter. Lönesumman ökade med 4,8 procent och det förklarar en intäktsökning med 26 miljarder. Mervärdesskatten ökade med 21 miljarder kronor. Det är bostadsinvesteringarna som bidrar till den stora ökningen. Bostadsinvesteringarna steg med 15 procent under 2017.

Resultatet från andelar i hel- och delägda företag förbättrades med 43 miljarder kronor. Vattenfalls resultat förbättrades med 35 miljarder kronor till en vinst på 8,4 miljarder kronor.

Kostnaderna för statens verksamhet blev 272 miljarder kronor. Det är en ökning med 3 miljarder kronor. Lönekostnaden i staten, exklusive tjänstepensionskostnaderna, ökade med 5,5 miljarder kronor eller 4,2 procent. Statens lokalkostnader minskade med 1,9 miljarder kronor. Minskningen förklaras främst av Migrationsverkets minskade hyreskostnader för asylboenden.

Transfereringar till hushåll ökade med 17 miljarder. Ålderspensioner ökade eftersom den genomsnittliga inkomstrelaterade ålderspensionen är högre för yngre och nyblivna pensionärer. Kostnaden för föräldraförsäkring och barnbidrag ökade då både antalet barn och medelersättningen ökar. Kostnaderna för arbetslöshet och sjukdom minskade. Bidragen till kommuner ökade totalt med 15 miljarder kronor. Kommunerna fick bland annat 10 miljarder kronor med anledning av flyktingsituationen. Kommunerna fick också 2,3 miljarder kronor mer inom skolområdet, främst till lärarlöner och för fler anställda i lågstadiet.

Statens nettoförmögenhet, som är negativ, förbättrades med 133 miljarder kronor till -272 miljarder kronor. Statsskulden svarar för den övervägande delen av skulderna och därmed den negativa nettoförmögenheten. Den konsoliderade statsskulden var vid årets slut 1 265 miljarder kronor och har minskat med 27 miljarder kronor under året.

Kontakt