Revisionsuttalande och årlig rapport 2018 Öresund Kattegatt Skagerrak (ERUF)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:5
Publiceringsdatum
2018-03-20

I rapporten och uttalandet bedömer ESV hur Tillväxtverket har förvaltat de EU-medel som de ansvarar för inom Europeiska regionala utvecklingsfonden.

Rapporten och uttalandet omfattar det gränsöverskridande programmet Öresund Kattegat Skagerrak.