Redovisning och värdering av statliga hel- och delägda företag

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:56
Publiceringsdatum
2018-11-07

I regleringsbrevet för 2018 fick Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag av regeringen att göra en översyn av redovisnings- och värderingsreglerna för statens innehav av hel- och delägda företag och vid behov lämna förslag till förordningsändringar. I den här rapporten presenterar vi ESV:s svar på regeringens uppdrag i form av iakttagelser, analyser, slutsatser och förslag.

ESV föreslår bland annat att

  • staten även fortsättningsvis gör avsteg från principen om att konsolidera hel- och delägda företag
  • den värderingsmetod som idag benämns kapitalandelmetoden ersätts med en metod som utgår från förenklad substansvärdering
  • Kammarkollegiet och övriga myndigheter som idag redovisar innehavet i hel- och delägda företag, enligt kapitalandelsmetoden, istället redovisar innehavet med anskaffningsvärdemetoden
  • företagen värderas till förenklat substansvärde i årsredovisning för staten.