Prognosutvärdering 2017

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:40
Publiceringsdatum
2018-05-09

BNP underskattades generellt för 2017. Dels missbedömdes styrkan i konjunkturen och dels hur mycket lediga resurser som fanns i ekonomin 2017. Budgetens inkomster underskattades under hela perioden, främst till följd av att hushållens kapitalskatter blev högre, men även på grund av beslut om skattehöjningar och högre momsinkomster.

Utgifterna underskattades inledningsvis, men från senhösten 2015 överskattades de. Detta var initialt en effekt av det kraftigt ökande antalet asylsökande men även beslut om utgiftshöjningar i budgeten för 2016. Skärpningar på migrationsområdet medförde därefter sänkta migrationsutgifter medan nya beslut successivt höjde utgifterna. Generellt överskattades utgifterna för sjukpenning och inom arbetsmarknadsområdet samt för EU-avgiften.