Prognos juni 2018 Statens budget och de offentliga finanserna

Budgetprognos

Publikationsnummer
ESV 2018:47
Publiceringsdatum
2018-06-14

Ladda ner

Kompletterande filer

Ekonomistyrningsverkets prognos visar att högkonjunkturen i svensk ekon­omi når sin topp i år och att BNP-till­växt­en bromsar in nästa år. Satsningarna i de sen­aste bud­getarna bidrar till att de offentliga ut­gift­erna ökar markant i år trots att utgifterna för flyk­ting­mottagandet faller kraftigt.

Skatte­in­täkt­erna ökar långsammare i år jäm­fört med förra året eftersom flera skattebaser utvecklas svagare. Överskottet i det finansiella sparandet blir därmed lägre i år och nästa år.

Kontakt