Översyn av omräkningsmetoden för övriga förvaltningskostnader i pris- och löneomräkningen (PLO)

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:55
Publiceringsdatum
2018-11-01

Regeringen har givit Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att kartlägga tillämpningen av beräkningsmetoden avseende omräkningstalet för övriga förvaltningskostnader i pris- och löneomräkningen av förvaltningsanslag. ESV ska också analysera metodens ändamålsenlighet och vid behov lämna förslag till justeringar av beräkningsmetoden i syfte att göra den mer ändamålsenlig.

Pris- och löneomräkning (PLO) är den beräkningsmetod som används för att myndigheternas förvaltningsanslag ska vara realt oförändrade över tid, givet en beslutad nivå. Beräkningen bygger bland annat på att omräkningstal fastställs för olika slag av kostnader. ESV lämnar tre alternativa förslag till justeringar av beräkningsmetoden för omräkningstalet. Förslagen sträcker sig från mindre modifieringar till mer långtgående justeringar. Ett val mellan dessa alternativ beror på en samlad värdering av olika faktorer. Justeringar av beräkningsmetoden i syfte att uppnå ökad ändamålsenlighet medför att omräkningstalen i någon omfattning kommer att skilja sig jämfört med nuvarande metod.

Kontakt