Myndigheters strategiska it-projekt, it-kostnader och mognad It-användningsuppdraget

Rapport

Publikationsnummer
2018:30
Publiceringsdatum
2018-03-15

Som en del av regeringsuppdraget att följa de statliga myndigheternas användning av it och hur myndigheterna tar tillvara digitaliseringens möjligheter har ESV under 2017 följt upp myndigheters it-kostnader och strategiska it-projekt. ESV har också följt upp myndigheternas mognad med fokus på styrning och ledning av it och digitalisering. Uppföljningen bygger på den utveckling och det arbete som ESV och berörda myndigheter har genomfört inom området sedan 2014.

I rapporten redovisar ESV resultatet från uppföljningen, som visar att myndigheterna ligger på liknande mognadsnivåer som de gjorde vid den första mätningen 2014. Uppföljningen visar inte heller några nämnvärda förändringar av myndigheternas it-kostnader eller it-investeringar räknat som andel av verksamhetskostnaderna.

ESV anser att det inte är orimligt att anta att dessa kostnader och myndigheternas mognad borde öka över tid, med tanke på att regeringen ser digitaliseringen som ett av de viktigaste medlen för att åstadkomma förändring, utveckling och effektivisering. Enligt ESV behöver myndigheterna utveckla sin förmåga att styra it och digitalisering för att leva upp till regeringens ambitioner.

Kontakt