Internrevision och intern styrning och kontroll 2018 Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll under 2017

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:34
Publiceringsdatum
2018-04-04

Ekonomistyrningsverket lämnar årligen en rapport om den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. Den redovisning som lämnas avser 2017. Den generella bilden ESV har är att internrevisionen fungerar väl och att myndigheterna tillämpar bestämmelserna om statlig internrevision och intern styrning och kontroll i mycket hög utsträckning.