Förutsättningar för ett digitalt inlämnande av myndigheternas årsredovisningar

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:58
Publiceringsdatum
2018-12-21

Regeringen har givit Ekonomistyrningsverket (ESV) i uppdrag att utreda förutsättningarna för att de statliga myndigheterna ska kunna lämna in sina årsredovisningar digitalt. Enligt uppdraget ska ESV också göra en bedömning av kostnader och nyttor samt redovisa en genomförandeplan. En övergripande förutsättning för att införa en digital inlämning av årsredovisningar för statliga myndigheter, är att nyttorna överstiger kostnaderna.

ESV:s bedömer att nyttorna av ett införande i huvudsak skulle vara kvalitativa, till skillnad från kostnaderna som är tydligt monetära. Ett eventuellt beslut om ett införande beror slutligen på regeringens avvägning mellan dessa aspekter.

I rapporten har vi presenterat ESV:s syn på juridiska, organisatoriska, resursmässiga och tekniska ställningstaganden som regeringen kommer att behöva beakta vid ett eventuellt beslut om införande.

Kontakt