Digitaliseringen av det offentliga Sverige – en uppföljning

Rapport

Publikationsnummer
2018:31
Publiceringsdatum
2018-03-15

ESV fick i april 2015 i uppdrag av regeringen att ge stöd till regeringens satsning på e-förvaltning. En del av uppdraget är att ESV årligen ska följa upp digitaliseringen av det offentliga Sverige. Resultatet av uppföljningen som genomfördes med hjälp av en enkät redovisas i denna rapport. Enkäten skickades ut digitalt till alla statliga myndigheter, kommuner och landsting och svarsfrekvensen var 72 procent.

Resultaten från ESV:s enkät visar att digitaliseringen inom offentlig sektor går långsamt och att det är stora skillnader såväl mellan statlig och kommunal sektor som inom respektive sektor. Enkäten visar också att organisationernas förutsättningar att ta tillvara digitaliseringens möjligheter är väldigt olika.

ESV kan konstatera att den politiska styrningen inom såväl kommunal som statlig sektor ser olika ut. De större kommunerna och ett urval av de statliga myndigheterna följs till exempel i större utsträckning upp på digitalisering. ESV konstaterar att få offentliga aktörer tillämpar ett ramverk för nyttorealisering i sitt arbete med verksamhetsutveckling genom digitalisering. Enbart 16 procent inom statlig sektor och 4 procent inom kommunal sektor har beslutat om ett ramverk.

Upplevelsen av hinder för digital utveckling skiljer sig mycket åt inom offentlig sektor. Beroende på organisation ligger tonvikten på olika typer av hinder. Av ESV:s enkät framgår det emellertid att tillgången till nödvändig kompetens är ett hinder som delas av de flesta offentliga aktörerna. När det gäller den offentliga sektorns arbete med informationssäkerhet så har i stort sett alla påbörjat en diskussion eller ett arbete inom sina respektive organisationer. Men det är bara 36 procent inom statlig sektor och 15 procent inom kommunsektorn som uppger att de har implementerat en modell eller redan har en välfungerande modell.

ESV konstaterar även utifrån sitt arbete med att ta fram ett uppföljningsramverk att det finns fortsatt utrymme för utveckling. De skillnader som förekommer mellan de offentliga aktörer gör det till exempel svårt att uttala sig generellt. Det saknas dessutom ett tydligt riksdagsbundet mål att följa upp gentemot.