Den statliga sektorn 2017

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:43
Publiceringsdatum
2018-06-04

Den årliga sammanställningen Den statliga sektorn publiceras endast på ESV:s webbplats och redogör för den statliga sektorns nettoförmögenhet, det vill säga skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas bokförda värde. Rapporten ger en översiktlig bild av samtliga verksamheter som staten har ett väsentligt inflytande över. Utöver statliga myndigheterna och affärsverken innefattar den statliga sektorn även AP-fonderna, de statliga bolagen, Riksbanken och Allmänna arvsfonden.

Sammanställningen för 2017 visar att den statliga sektorns nettoförmögenhet för 2017 var 1 206 miljarder kronor. Det är en ökning med 227 miljarder kronor jämfört med 2016.

De statliga myndigheternas nettoförmögenhet har förbättrats med 134 miljarder kronor under 2017 och uppgick till -271 miljarder kronor vid årsskiftet. Myndigheternas nettoförmögenhet har främst påverkats av årets överskott på 123 miljarder kronor i resultaträkningen för 2017. De statliga bolagens egna kapital ökade med 31 miljarder kronor, främst till följd av bolagens vinst. AP-fondernas egna kapital ökade med 91 miljarder kronor jämfört med 2016. Utvecklingen av den statliga sektorns nettoförmögenhet har följt konjunkturutvecklingen.

Riksbanken har under 2017 köpt ytterligare statsobligationer och innehavets värde har ökat med 55 miljarder kronor. Riksbanken köpte även 2015 och 2016 statsobligationer för betydande belopp, och marknadsvärdet på de svenska statsobligationerna uppgick vid årsskiftet till 354 miljarder kronor. Riksbankens innehav utgjorde cirka 44 procent av Riksgäldens utestående stock av nominella obligationer.