Anpassning till ny redovisningsstandard för statens tjänstepensionsskuld

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:15
Publiceringsdatum
2018-02-14

ESV föreslår att försäkringstekniska omvärderingar av statens tjänstepensionsskuld redovisas direkt mot nettoförmögenheten i årsredovisningen för staten 2018. Redovisningsprinciperna i IPSAS 39 gäller för redovisningsenheter som redovisar en egen tjänstepensionsskuld i sin balansräkning.

De tre affärsverken Luftfartsverket, Sjöfartsverket och Svenska kraftnät redovisar egna tjänstepensionsåtaganden i sina balansräkningar. ESV föreslår i rapporten att de behåller sina nuvarande redovisningsprinciper under 2018 och 2019. Från och med 2020 bör affärsverken övergå till att redovisa försäkringstekniska omvärderingar direkt mot det egna kapitalet.

Redovisningen av Statens tjänstepensionsverks (SPV:s) pensionsrörelse kvarstår oförändrad vilket betyder att de redovisar försäkringstekniska omvärderingar i sin resultaträkning och inte direkt mot eget kapital. Anledningen till det är att den försäkringstekniska avsättningen i SPV:s balansräkning anser pension till andra än till SPV:s egna anställda.