Analys av Sameskolstyrelsens kostnader och intäkter

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:53
Publiceringsdatum
2018-10-29

ESV har haft i uppdrag av regeringen att analysera Sameskolstyrelsens kostnader, avgiftsintäkter och ekonomiadministrativa processer och rutiner.

ESV konstaterar att Sameskolstyrelsens personalkostnader har ökat mer än genomsnittet för andra statliga myndigheter under åren 2013 till 2107, men redovisar några faktorer som förklarar detta.

ESV föreslår bland annat att

  • en ändring i skollagen bör övervägas så att även statliga huvudmän, som Sameskolstyrelsen, kan bli undantagna från kravet att anställa betygssättande lärare
  • Sameskolstyrelsen i samråd med regeringen undersöker möjligheterna att teckna nya längre hyresavtal i samband med att större renoveringar eller ombyggnationer genomförs
  • kompletteringar görs i Sameskolstyrelsens instruktion för att få en mer heltäckande reglering av finansiering och uppgifter
  • Sameskolstyrelsen och Statens servicecenter tillsammans i detalj går igenom vilka ekonomiadministrativa tjänster som idag utförs av respektive part
  • man avtalar att så mycket som möjligt av rutinmässiga ekonomitjänster köps in från Statens servicecenter.

Kontakt