Analys av Migrationsverkets ekonomiadministrativa processer och rutiner samt prognoser

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2018:38
Publiceringsdatum
2018-05-02

Ekonomistyrningsverket (ESV) har avrapporterat regeringsuppdraget att analysera och bedöma Migrationsverkets ekonomiadministrativa processer och rutiner samt prognoser. ESV har tagit del av och analyserat Migrationsverkets prognosverksamhet, utfallsredovisning, ekonomimodell och redovisningsplan.

Utifrån analysen har ESV lämnat ett antal förslag till regeringen. ESV föreslår bland annat att Migrationsverket

  • upprättar process- och rutinbeskrivningar för väsentliga processer inom verksamheten
  • periodvis rapporterar verksamhetsutfall samt ekonomiska utfall till Regeringskansliet
  • årligen gör en prognosutvärdering, både av simuleringsmodellen och av de prognosmodeller som används för beräkning av utgiftern
  • utvidgar sin redovisning av prognoserna.

Sammantaget anser ESV att förslagen kan bidra till en mer enhetlig och transparent redovisning och mer lättillgängliga och träffsäkra prognoser.

Kontakt