Tillämpningen av förordningen om intern styrning och kontroll

Rapport

Publikationsnummer
2017:65
Publiceringsdatum
2017-09-27

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i regleringsbrevet haft i uppdrag att göra en kartläggning och analys av hur förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll tillämpas för ett urval av myndigheter. Det är de så kallade internrevisionsmyndigheterna som ska tillämpa förordningen. ESV drar i rapporten slutsatsen att alla internrevisionsmyndigheter tillämpar förordningen men med viss variation.

Huvuddelen av myndigheterna genomför till exempel riskanalyser som omfattar all verksamhet. Riskanalyserna används och alla myndigheter anger att man har nytta av förordningen. Myndigheterna beaktar till stor del risken för otillbörlig påverkan, bedrägerier eller annan oegentlighet i arbetet med riskanalyser. Samtidigt identifieras inte risker och kontrollåtgärder för oegentligheter främst utifrån förordningen, utan som en reaktion på händelser inom och utanför organisationen.

ESV:s utredning visar att förordningen fyller ett syfte för regeringen, bland annat i relation till riksdagen och EU. Det framgår också att en stor del av berörda myndigheter är nöjda med utformningen av förordningen och vill behålla den som den är. Samtidigt är gruppen myndigheter som önskar förändringar relativt stor. ESV drar sammantaget slutsatsen att det finns behov av justeringar i förordningen om intern styrning och kontroll. ESV lämnar i sin rapport förslag till ett antal förändringar i regleringen som bör utredas vidare i syfte att effektivisera myndigheternas arbete med intern styrning och kontroll.

Kontakt