Revisionsuttalande och årlig rapport 2017 Sveriges nationella program AMIF

Rapport

Publikationsnummer
2017:39
Publiceringsdatum
2017-05-03

I vår rapport och uttalande bedömer vi hur Migrationsverket har förvaltat de EU-medel och den svenska medfinansiering som de ansvarar för inom Europeiska asyl,
migration och integrationsfonden. Rapporten och uttalandet omfattar det
svenska programmet inom asyl, migration och integration.