Resultatuppföljning av statens budget

Rapport

Publikationsnummer
2017:46
Publiceringsdatum
2017-04-20

I den här rapporten redovisar Ekonomistyrningsverket (ESV) regeringsuppdraget om resultatuppföljning av statens budget. Uppdraget är ett led i att få fram ett relevant och översiktligt underlag för resultatuppföljning av statens budget som helhet. ESV presenterar med utgångspunkt i de av riksdagen beslutade målen inom utgiftsområdena och redovisade resultatindikatorer till dessa mål, en översiktlig bild per utgiftsområde av dels utvecklingen i förhållande till målen, dels utgiftsutvecklingen för berörda anslag. ESV lämnar även förslag till fortsatt arbete.

Uppdaterad version november 2017

Ändringarna är på sidorna 154 och 156 i rapporten och avser resultatindikatorn energiintensitet.