Redovisning över den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll 2017 Internrevision och intern styrning och kontroll under 2016

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2017:14
Publiceringsdatum
2017-04-03

Ekonomistyrningsverket lämnar årligen en rapport om den statliga internrevisionen och myndigheternas interna styrning och kontroll till regeringen. Den redovisning som lämnas avser 2016. Den generella bilden ESV har är att internrevisionen fungerar väl och att myndigheterna tillämpar bestämmelserna om statlig internrevision och intern styrning och kontroll i mycket hög utsträckning.

Kontakt