Pilotprojekt om ramverk för it-kostnader (TBM)

Rapport

Publikationsnummer
2017:63
Publiceringsdatum
2017-08-31

Ekonomistyrningsverket (ESV) har i ett regeringsuppdrag tillsammans med ett antal myndigheter undersökt möjligheten att använda ett gemensamt ramverk, för att bland annat kunna göra jämförelser av it-kostnader. Projektet påbörjades hösten 2016. Införande av ramverket Technology Business Management (TBM) och upphandlat it-stöd (Apptio) pågår fortfarande som ett pilotprojekt när denna delrapport publiceras.

Syftet med pilotprojektet har varit att utreda om ett gemensamt öppet ramverk för it-kostnader kan införas, användas och tillgodogöras inom pilotmyndigheterna. I delrapporten beskriver ESV det valda ramverket, projektets genomförande och erfarenheter i arbetet.

ESV konstaterar i rapporten att det är för tidigt att dra slutsatser om kostnad/nytta eftersom bara grunder är införda. Vi konstaterar dock att ramverket är bra, åtminstone för myndigheter med större it-verksamhet. It-stödet är dock komplext och kostsamt i förhållande till nytta för mindre myndigheter.

I arbetet har behov att se över hur redovisning görs av it-kostnader för myndigheter och en lärdom är att it-säkerhetskrav i vissa myndigheter kan begränsa nyttan. Införande och utvärdering av ramverk behöver fullföljas innan ESV kan ta ställning att rekommendera ett breddinförande i staten idag.

I rapporten lämnar ESV följande förslag till fortsatt arbete:

  • Fördjupa bedömningen av nyttor och kostnader.
  • Fördjupa analysen ur ett it-säkerhetsperspektiv.
  • Utforma anskaffningsstrategi för it-stöd.
  • Utreda hur den statliga redovisningen av it-kostnader kan förbättras.
  • Bygg upp kompetens om TBM-ramverket i statsförvaltningen.

Avslutningsvis föreslår ESV i rapporten att slutredovisningen av pilotprojektet senareläggs till den 15 mars 2018.