Krav på delårsrapport – konsekvenser av ett slopande

Publikationsnummer
ESV 2017:3
Publiceringsdatum
2017-01-30

ESV har fått i uppdrag från regeringen att bedöma konsekvenserna av ett slopande av kravet på att lämna delårsrapport i enlighet med 8 kap. förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Om ESV anser att kravet bör slopas ska behovet av andra krav övervägas, och förslag på författningsändringar lämnas.

ESV föreslår att kravet på att myndigheter som omfattas av internrevisionsförordningen ska lämna delårsrapport tas bort. I rapporten föreslår ESV åtgärder som bör genomföras i samband med borttagandet för att inte förlora de nyttor och användningsområden som delårsrapporten har vad gäller redovisningskvalitet och informationsöverföring. Förslag till förordningsändringar lämnas också i rapporten.

Kontakt