Könsuppdelad statistik i regeringens reformarbete

Rapport

Publikationsnummer
2017:50
Publiceringsdatum
2017-10-31

Ekonomistyrningsverket fick i regleringsbrevet för 2017 i uppdrag att ta fram metoder som möjliggör uppföljning och en samlad redovisning av effekter på jämställdheten av genomförda och föreslagna reformer på utgiftssidan i statens budget. En central del i uppdraget har varit att ta fram könsuppdelad statistik för ett urval av reformer på utgiftssidan i statens budget, vilka genomförts 2015–2016.

I denna rapport redovisar ESV den genomförda statistikinsamlingen. I rapporten presenteras även en arbetsprocess som kan vara ett stöd för jämställdhetsbudgetering i reform- och budgetarbetet.