Finansieringsmodell för Kustbevakningen

Rapport

Publikationsnummer
ESV 2017:68
Publiceringsdatum
2017-10-30

Ekonomistyrningsverket (ESV) föreslår i den här rapporten att Kustbevakningen även fortsättningsvis ska finansieras med anslag och att myndighetens investeringar precis som i dag ska finansieras via den generella låneramen. ESV har fått i uppdrag av regeringen att föreslå en finansieringsmodell som ger de bästa förutsättningarna för en resurseffektiv styrning av Kustbevakningen och för myndigheten att planera och bedriva sin verksamhet. I uppdraget ingår att särskilt analysera om det är möjligt att tydliggöra vilka medel som behövs för investeringar respektive löpande förvaltning. ESV ska dessutom göra en analys av på vilket sätt en uppdelning av investeringarna kan göras i investeringar som avser samhällsändamål och verksamhetsinvesteringar.

ESV bedömer att med det regelverk som från och med 2016 tillämpas av myndigheterna gällande investeringar så kommer regeringen att kunna få den information som efterfrågas. Regeringen kommer i budgetunderlaget att få information om samtliga investeringar som Kustbevakningen planerar att genomföra för de fyra nästföljande budgetåren. Om en planerad verksamhetsinvestering överstiger 20 miljoner kronor kommer dessutom information om det enskilda investeringsobjektet att lämnas i en särskild tabell. För att regeringen ska kunna följa upp utfallet av investeringarna så kan regeringen i regleringsbrevet besluta om en investeringsbudget.

ESV ser inte att det finns skäl att ändra finansieringen för Kustbevakningens verksamhet. Att ändra finansieringsform skulle förutom stora omställningskostnader innebära utökade administrativa kostnader. ESV har svårt att se att förändringen skulle kunna bidra till en effektivare styrning av Kustbevakningens verksamhet.

ESV ser att det finns flera alternativ till finansieringsmodeller för investeringarna än vårt förslag. Valet av finansieringsmodell beror bland annat på hur investeringen ska klassificeras. Klassificeringen beror i sin tur på vilket behov riksdagen och regeringen har av information om investeringar.

Kontakt