E-SENS slutrapport 2017

Publikationsnummer
2017:59
Publiceringsdatum
2017-07-03

E-SENS är ett EU-projekt som startade 2013 med målet att skapa en gemensam europeisk it-infrastruktur som erbjuder generella lösningar för digitalt utbyte av offentliga tjänster över nationsgränserna. Projektet avslutades efter ett års förlängning den 31 mars 2017. Projektet har involverat över 20 EU- och EES- länder.

EU-kommissionen är tydlig med att det i framtiden ska finnas en inre digital marknad. För att skapa förutsättningar för detta skapar man förordningar, direktiv och ger ekonomiskt stöd till medlemsländerna. Förordningar och direktiv har ofta luckor för det praktiska genomförandet och därför skapar man "Large Scale Pilots". E-SENS har arbetat med att skapa gemensamma it-infrastrukturkomponenter (byggstenar) som fungerar praktiskt för områdena e-handel, rättsinformation, e-hälsa, företagsrörlighet och livshändelser. De byggstenar som har varit i fokus är e-identifiering, e-underskrift och meddelandeutväxling av strukturerad och ostrukturerad data. E-SENS har varit det centrala projektet för att medlemsländerna ska kunna uppnå den vision som EU-kommissionen förespråkar om en inre digital marknad.

Från Sverige har Ekonomistyrningsverket (ESV) koordinerat Sveriges deltagande som inkluderat Bolagsverket, Tillväxtverket och Stockholms universitet (E-govlab).

Det svenska deltagandet har fokuserat på företagsrörlighet och livshändelser med
e-identifiering och e-underskrift. Bolagsverket har levererat en pilot tillsammans med Norge och Danmark för företagsregistrering. Det innebär att en svensk kan skapa ett företag och logga in med sin svenska e-legitimation i Norge och att en norsk person kan göra motsvarande i Sverige. Piloten har gett stor kunskap och var den första pilot inom E-SENS som uppnådde så kallad "technical readiness". Byggstenarna är generella och kan användas av andra myndigheter i framtiden.

E-govlab genomförde en pilot för studenter, där norska studenter kan gå en kurs i projektledning och genomföra kursen interaktivt. Arbeten lämnas in digitalt via norsk e-identifiering och skrivs under med e-underskrift. Detta studentfall var den första pilot som gick i produktion i E-SENS.

De genomförda piloterna har gett Sverige god kunskap om vilka utmaningar det innebär att leva upp till EIDAS-förordningen. Vi har dessutom skapat lösningar som kan användas praktiskt genom att Sverige har tagit fram lösning för "record matching" och "waiting room" som handlar om att ge en e-legitimation som svenska tjänster kan känna igen samt hantering när användaren inte har behörighet att gå vidare i systemet. Den svenska delen har utvecklat en så kallad federerad underskriftstjänst som har renderat stort intresse i andra länder. Denna referensimplementation är överlämnad till Connecting Europe Facility (CEF), som är ett finansierings- och styrningsprogram för digitalisering av den inre marknaden och Danmark använder redan denna som grund för framtagning av sin federerade underskriftstjänst. Då Sverige har stort kunnande inom e-identifiering har Sverige varit normgivande i E-SENS kring hur lösningar och problem ska hanteras. Det har också inneburit att lösningarna är väl anpassade för svenska förhållanden.

Det har även funnits utmaningar i E-SENS då projektledningen från Tyskland har genomfört projektet enligt vattenfallsmodellen. Detta sekventiella sätt har skapat en trögare process än om man till exempel hade använt ett mer agilt angreppssätt. Administrationen och ekonomirapporteringen kopplat till E-SENS har också varit betungande.

Projektet har förutom konkreta lösningar och specifikationer gett oss kunskaper och ett nätverk som vi i framtiden kan ha nytta av. Projektet har lagt en bra grund för att i framtiden kunna förverkliga visionen om en inre digital marknad. Projektet har förkortat myndigheters EIDAS-införande i Sverige och inom EU/EES. Resultatet inom e-identifiering och meddelandeutväxling förkortar också tiden för andra EU-projekt där Sverige deltar.

 

Senast uppdaterad: