Digitaliserad årsredovisning – en förstudie Kan vi effektivisera och digitalisera inlämningen av myndigheternas årsredovisningar?

Rapport

Publikationsnummer
2017:76
Publiceringsdatum
2017-12-21

I denna rapport föreslår ESV ett fortsatt arbete kring formerna för statliga myndigheters inlämning av årsredovisningar. Utgångspunkten är att myndigheter ska lämna in årsredovisningar i ett digitalt, maskinläsbart, format till en enda inlämningspunkt. Därutöver föreslår ESV att rutinen för inlämning av årsredovisning ska innehålla funktioner som underlättar myndigheternas arbete med att upprätta årsredovisningen.

ESV:s förslag innebär även att myndigheterna ska kunna underteckna årsredovisningen med elektronisk underskrift. Förutsättningen för att ESV ska kunna genomföra ovan nämnda förslag är att en värdering av nyttor respektive kostnader för utveckling, införande och förvaltning genomförs. Först när en sådan värdering är gjord kan ESV bedöma om förslagen är möjliga att genomföra.

Kontakt