Baskontoplan för statliga myndigheter 2018

Handledning

Publikationsnummer
ESV 2017:78
Publiceringsdatum
2018-01-10

Detta är en uppdatering av baskontoplanen för 2017. Baskontoplanen för statliga myndigheter är frivillig att följa. Det bidrar dock till en enhetlig utformning av den statliga redovisningen om så många myndigheter som möjligt använder den. ESV använder den statliga baskontoplanen i handledningar, vid beskrivningar av redovisningsprinciper samt i utbildningssammanhang.

Nyheter och ändringar i baskontoplanen för 2018

  • ESV har infört ett baskonto för avsättningar för avhjälpande av miljöskador i kontogrupp 223. Det omfattar sådant avhjälpande som myndigheten ska göra enligt reglerna i miljöbalken.
  • Vi har förtydligat rekommendationerna som handlar om periodiseringar och när de ska återföras. Det gäller periodavgränsningsposter både på tillgångs- och skuldsidan i kontogrupperna 16 och 27.
  • Från om med den 1 juli 2017 får myndigheter inte längre någon kompensation för ingående moms vid representation. ESV har tagit bort de konton som innehöll det belopp myndigheterna tidigare fick kompensation för. Vi har även ändrat namn på representationskontona i kontogrupperna 49 och 55 för att förtydliga att det bokförda beloppet ska innehålla moms.
  • Anställda som är utomlands bosatta och som arbetar i Sverige kortare tid än sex månader är begränsat skattskyldiga enligt reglerna om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Vi har förtydligat att deras lönekostnad ska bokföras på samma konton i kontogrupp 40 som lön till anställd personal.
  • Därutöver har vi förtydligat i kontogrupp 461 att särskild löneskatt ska ingå i premierna för avtalsförsäkringar för förmånsbestämd tjänstepension. Motsvarande skrivning finns i S-kodsförteckningen (S 4122).
  • Vi har kompletterat texten i kontogrupp 55 med att även de resor som myndigheten betalar för personer som inte är anställda kan redovisas här.

Kontakt

Senast uppdaterad: